LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Effektiv energianvändning i ett område

Med hårdnande krav på minskad energianvändning som åligger byggsektorn finns anledning att granska de kravställningar som idag ligger till grund för byggbranschens hantering av energianvändning i byggnader. Idag används klimatskalet i en byggnad som systemgräns vid beräkning av specifika energianvändningen i byggnader. Det göra att hänsyn inte tas till en byggnads möjlighet att exportera ett energiöverskott eller hur energin hanteras utanför byggnaden.

För att påvisa hur en alternativ hantering av systemgräns kopplad till energianvändning kan leda till en minskad energianvändning har i detta arbete beräkningar genomförts där systemgränsen lyfts och får gälla för ett helt område. Genom att betrakta energianvändningen i hela området med målet att minska energianvändningen totalt kan incitament skapas för att använda lösningar som idag normalt inte nyttjas. Viktigt är att en alternativ systemgräns inte leder till att en byggnads klimatskal försämras i energihänseende och byggnaden ändå möter kraven enligt Boverket, vilket kan hanteras via skärpta krav på U-medelvärdet.

I arbetet används passivhusområdet Vallda Heberg i Kungsbacka som fallstudie för beräkningarna. Fallstudien kompletteras fiktivt med en matbutik på 2300 m². Rapporten visar att det är fullt möjligt att genomföra energieffektivisering i större utsträckning om en vidare systemgräns beaktas och om idén får vara med från början. Dagens byggregler kopplade till energianvändning i själva byggnaden kan leda till suboptimering men det finns svårigheter i att formulera nationella kravställningar som kan hantera områdesnivå. Därför behöver inte initiativet att hantera energifrågan på detta sätt tas av Boverket utan kan komma från beställarsidan och markägare genom att lyfta frågan tidigt i planprocessen. Genom att hantera frågan i planprocessen i kommunerna kan helhetstänket komma med i planeringen tillräckligt tidigt för att kunna påverka slutresultatet.

Slutrapport

Projektledare:

Göran Frenning, NCC Construction

Kalendarium