LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektivisering vid renovering av Giganten 6

Projektet har utvärderat de energieffektiviserande åtgärderna vid renoveringen av ett tidstypiskt 60-tals flerbostadshus, Giganten 6. För att sätta in projektet Giganten 6 i ett större sammanhang har även en studie genomförts för att undersöka hur olika fastighetsägare genomför och bedömer sina investeringar inför en renovering.

Flerbostadshuset Giganten 6 hade innan renoveringen uppmätta värden för energiprestanda på 142 kWh/moch år. Genom energieffektiviserande åtgärder vid renovering av Giganten 6 har energiprestandan efter renoveringen beräknats till 89 kWh/m2 och år. Uppmätta värden visar 10 kWh/m2 över beräkning. Analysen tyder på att skillnaden beror på att VVC-förlusterna är betydligt större än beräknat; de är uppskattade till 10-15 kWh/m2, år. Mätningarna visar också att värmepumparna går ryckigt.

Kort så har energieffektivisering vid renoveringen bestått i en sänkt framledningstemperatur, intag av friskluft i ventil ovan fönster istället för intag via otätheter, kallskafferi och brevlåda, ökat luftintag för att förbättra ventilationen och förbättringar i lufttäthet, byte av fönster och fönsterdörrar samt tilläggsisolering av balkongväggar. Före renovering hölls en hög framledningstemperatur för att kompensera för otätheter och läckage från skafferi. Detta innebar att de boende hade relativt höga innetemperaturer innan renovering. Enkätresultaten visar på att en ökad andel av de boende anser att det är för kallt i lägenheterna efter renovering, och att de upplever att de inte kan påverka temperaturen. Enkäterna visar också att det är många äldre som bor i byggnaden och att det finns många ensamhushåll, vilket påverkar internvärmen. Vidare framgår att merparten av de boende vädrar ofta, både innan och efter renoveringen. Detta trots en förbättring av luftkvalitet efter renovering.

Systemanalysen visar att klimatpåverkan för Giganten 6 efter de energieffektiviserande åtgärderna, exklusive värmeåtervinningen via frånluftsvärmepumpen, vid renovering leder till en koldioxidbesparing med omkring 20 %. Installation av FTX-aggregat skulle ha haft potential att sänka klimatpåverkan ytterligare. Vilket energiförsörjningsalternativ som är att föredra ur klimatsynpunkt beror kraftigt på valet av systemgränser och antaganden kring fjärrvärmen och elens ursprung.

Hur olika fastighetsägare genomför sina investeringsbedömningar har stor betydelse för vilka energieffektiviserande åtgärder som möjliggörs. I studien är det tydligt att fastighetsägarens storlek påverkar hur investeringsbedömningarna görs. Stora, ofta kommunala, bostadsbolag har strikta rutiner och beslutsvägar. Mindre och ofta privata fastighetsägare baserar sina bedömningar mer på erfarenhet och känsla. Det är också viktigt att få med underhåll och uppfräschning av byggnaden, de hyreshöjande åtgärderna (byte av kök, badrum, ytskikt med mera) är det som finansierar merparten av en renovering. 

Slutrapport

Bilagor till slutrapport

Projektledning:

Ulf Eriksson, Akelius Bostad Väst AB  

Åsa Lindell, NCC Construction Sverige AB