LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Norrskenets förskola i Skellefteå

Efter att ha konstaterat en ökning av energipriserna med mellan 30 och 60 procent över de senaste åren, har Skellefteå kommun beslutat sig för att öka insatserna i syfte att förbättra energieffektiviteten inom de kommunala skolorna och förskolorna. Skellefteå kommun och en del samarbetsparter uppför därför en förskola med mycket låg energianvändning, ett så kallat Passivhus.

Projektet har som syfte och mål att demonstrera och visa på långsiktigt hållbara byggnadsmetoder för byggnader med låg energianvändning i en miljö som nästintill kan kalla ”arktisk”.

Energianvändningen har delvis uppfyllt de uppsatta målen. Beräkningen för det specifika värmebehovet låg på 34 kWh/ m2, och den uppmätta normalårskorrigerade värmeanvändningen ligger på 33 kWh/ m2. Det betyder att själva byggnaden och effektiviteten med värmeåtervinning i ventilation uppfyller de ställda kraven. Fastighetselen har varit högre än beräknat med 28 kWh/m2,år jämfört med det beräknade värdet på 25 kWh/m2,år. Värmepumpen har haft en del driftproblem och därmed inte heller använt så mycket el. Istället har el till fläktar och pumpar varit större än beräknat. Den totala elenergianvändningen, 98 kWh/m2,år ligger högre än beräknat, 86 kWh/m2,år, men då ingår en del utomhusel i mätningen. Kravet för täthet var satt till 0,3 l/sm2 vilket uppmättes till 0,05 l/sm2. En enkät angående inomhusmiljön gav generellt bra utfall. Det ända som ”stack ut” var att brukarna upplevde torr luft, vilket är svårt att åtgärda i ett kallt klimat vintertid.

En viktig del i projektet var att ta med verksamheten på ett aktivt sätt genom informationsmöten för föräldrar och utbildning av förskolepersonalen och fastighetsskötare.

Svårigheter som beställaren upplevt är att få konsulter och entreprenörer att vara noggrann med klimatskalet med täthet i detaljer som köldbryggor och vid genomföringar i av både rör, fönster och dörrar. Det har också visat sig att det särskild kompetens behövs för att injustera ventilationen vid så täta hus.

Slutrapport

Projektledare:
Rolf Andersson, Fastighetskontoret Skellefteå kommun

Kalendarium