Nyhetsbrev från LÅGAN
 
Gott nytt år alla lågenergihusvänner!

Vi går nu in i ett spännande 2015 där energieffektivisering är högt upp på agendan. Bland annat kommer Boverket att presentera sitt förslag till definition av nära nollenergihus. LÅGAN-programmet är förlängt till sista april 2015 för att pågående demonstrationsprojekt ska hinna slutrapporteras med minst ett års energimätningar. I detta nyhetsbrev presenteras resultat och erfarenheter från nyligen avslutade projekt inom LÅGAN.

Med förhoppning om ett bra 2015 för er alla,
Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
 
Förskola form pedagogik
 

- Det är fullt möjligt att bygga förskolor där byggandens energianvändning ligger långt under kravet i byggreglerna. Detta kan låta sig göras utan att brukarna blir lidande. Snarare är det så att de nya energisnåla byggnaderna fungerar mycket bra för verksamheten och förskolans pedagogiska mål konstaterar författarna Helena Westholm och Petter Rydsjö.

Sju förskolor byggda med en koncentrerad planlösning i en till tre våningar har studerats med avseende på utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing och vad det kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor. Inriktning har varit på byggnadens form (yteffektivitet och begränsning av klimatskalets area), inre organisation, entréförhållanden med vindfång, fönsterutformning och solskydd, dagsljus och belysning samt torkning av barnens kläder.

Läs mer här

 
Utvärdering av Norrskenets förskola i Skellefteå
 

Skellefteå kommun har uppfört en förskola med mycket låg energianvändning, ett så kallat Passivhus. Förskolan är dimensionerad för 80 barn och 17 personal  i fyra avdelningar och med ett tillagningskök för servering av mat. Förskolan invigdes den 2 april 2012 och döptes i samma ceremoni till Förskolan Norrskenet.

- Motivet har varit att med de senast kända rönen påvisa att det är möjligt att producera en byggnad som använder betydligt mycket mindre energi än hus byggda enligt gängse praxis,  och det i en miljö vi nästintill kan kalla ”arktisk” berättar projektledaren Rolf Andersson.

Demonstrationsprojektet har visat att energianvändning uppfyller de mål som ställts. Beräkningen för det specifika värmebehovet låg på 34 kWh/ m2a, och den verkliga normalårskorrigerade värmeanvändningen ligger på 33 kWh/ m2a. Det betyder att själva byggnaden och effektiviteten med värmeåtervinning i ventilation uppfyller de ställda kraven. Energianvändningen för varmvatten är dock lägre än det beräknade värdet medan fastighetselen har varit högre än beräknat.

Läs mer här

 
Effektiv energianvändning i ett område
 

Göran Frenning och Anders Ljungberg visar i rapporten att incitament kan skapas för att använda lösningar som idag normalt inte nyttjas om fokus flyttas till att minska den totala energianvändningen i ett område.

Den systemgräns som idag används vid beräkning av byggnaders energianvändning är satt vid byggnadens klimatskal. Rapportens syfte har varit att undersöka vilka energieffektiviseringar som kan göras om vi utökar systemgränsen till att omfatta flera byggnader inom en fastighet eller flera fastigheter i energisamverkan. Inom en del av ett område kan det finnas överskott av energi som kan nyttjas någon annanstans inom området.

Läs mer här

 
7:e Passivhus Norden konferensen i Köpenhamn - Hållbara Städer och Byggnader
 

Fram till den 11 januari kan du lämna ditt abstract

KADK, DTU Byg och Passivhus.dk samlar folk tvärs över olika branscher och plattformar för en två dagars nordisk konferens och utställning på Bella Center 20-21 augusti 2015. Temat är energieffektivt och i vidare mening hållbart byggande och planering/villkor.

Vi vill mycket gärna ta emot abstracts från både praktiker och forskare, arkitektur- och ingenjörssidan, om äldre och nya byggnader, om metoder och mätningar.

Här kan du läsa mer

 
 

Om LÅGAN

LÅGAN står för ”program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning”. Det startade 2010 och är femårigt. LÅGAN beviljar stöd till utvärdering av lågenergihusprojekt i nybyggnation och renovering samt till regionala och lokala nätverk för lågenergihusbyggande. Programmet ger även stöd till utvecklingsprojekt som behövs för att öka byggandet av lågenergihus i Sverige.

LÅGANs mål är att

  • stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
  • synliggöra den nationella marknaden för byggnader med låg energianvändning, 
  • bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och tjänster inom lågenergihusbyggande, samt trygga beställare av sådana produkter och tjänster.

Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN, övrig finansiering kommer från näringslivet. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier. Information om hur man söker stöd från LÅGAN hittar du här.

Detta är det första nyhetsbrevet från LÅGAN. Du kan avbeställa eller prenumerera via denna länk.

 
 
 

Vill du veta mer om LÅGAN, besök www.laganbygg.se