Nyhetsbrev mars 2014
 
Hej alla lågenergihusvänner!

Tiden går fort när man har roligt, brukar det ju heta. Nu är LÅGAN-programmet redan fyra år fyllda och vi har gått in på sista året av denna etapp. Vi har många intressanta resultat att rapportera om, vilket vi vill göra i detta nyhetsbrev.

Jag hoppas att du ska finna innehållet intressant!

Vänliga hälsningar
Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 maria_brogren.jpg
 
 
LÅGAN-programmet utvärderat med gott betyg

Sweco har på uppdrag av Näringsdepartementet utvärderat 24 styrmedel avsedda att främja energieffektivisering. LÅGAN-programmet är ett av de utvärderade styrmedlen och får mycket höga betyg vad gäller båda de bedömda kriterierna Ändamålsenlighet och Förvaltning. Läs mer

 
 
passivhusnorden_web_logo.gif 
Alla artiklar från Passivhus Norden 2013

Den sjätte Passivhus Norden-konferensen visade vägen mot hållbara lågenergibyggnader. Ta del av dokumentationen här

 
 
Hållbart byggande i Värmland

Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill bidra till Värmlands omställning mot ett hållbarare samhälle. Projektet ska öka intresset för hållbart byggande, med fokus på energieffektivitet, vid nybyggnation och renovering i Värmland. Nätverkets övergripande mål är att påverka byggsektorn så att denna kan vara en aktiv part i skapandet av ett hållbart Värmland, och att Värmland ska dra nytta av de tillväxtmöjligheter detta erbjuder. Läs mer

 
 
Slutrapport: THUVA – Innetemperatur, hushållsel och tappvatten

För att förbättra underlaget för referensdata har hushållsel, varmvatten och total vattenanvändning samt innetemperatur mätts upp under två år i 1300 lägenheter i Karlstad. Lägenheterna har individuell debitering av hushållsel och tappvarmvatten. Mätningarna är utförda med timupplösning. 
Läs mer

 thuva.png
 
 
Slutrapport: Energieffektiva flerbostadshus – en jämförande studie

Metodik för projektstyrning, mätning, uppföljning och verifiering har utvecklats senare år, inte minst genom arbetet inom SVEBY (www.sveby.org), men också genom arbetet med kriterier för passivhus. Erfarenheterna från att tillämpa dessa är dock begränsade. I detta projekt jämförs beräknad energianvändning och energiförluster för fyra olika flerbostadshus i dess olika skeden före och efter byggnadernas idrifttagning. Läs mer

 
 
latt.png 
Slutrapport: Lätt att bygga rätt!

Alternativa teknik- och systemlösningar för energieffektiva flerbostadshus

Byggsektorns aktörer behöver bättre kunskapsunderlag inför val av teknik- och systemlösningar för att producera lågenergiflerbostadshus på ett effektivt sätt och med andra lösningar än de som vanligen används i dag.

I projektet har man genomfört simuleringar och genom intervjuer samlat erfarenheter från byggandet av tunga och massiva klimatskal i betong för att kunna utgöra ett beslutsunderlag tillsammans med tidigare erfarenheter från lätta klimatskal vid val av stomsystem. Läs mer

 
Energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Energi- och miljöklassning av byggnader är ett av många verktyg för att nå uppsatta internationella och nationella miljömål, såsom exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen. Projektets syfte var att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar. Läs mer

 infomiljo.png
 
bygga.png 
Ombyggnad av flerbostadshus

Ökande energipriser, skärpta byggregler men framför allt ett växande allmänintresse för energi- och miljöfrågor gör att energieffektivitet får allt mer fokus i byggnadssektorn. Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader. Exemplen i LÅGAN:s broschyr visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga. Läs mer

 
 
Bygga E – metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Projektet Bygga E har utvecklat en generell metod för kvalitetssäkrad kravformulering (programskede), projektering och produktion av energieffektiva byggnader. Metoden bygger på att kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor. Läs mer

 
 
Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

I denna förstudie utreds energieffektivisering i samband med varsam renovering av två mindre hyreshus i klimatzon II (Dalarna). Husen kan ses som två olika typbyggnader byggda i olika tidsperioder. Läs mer

 redhouse.png