Nyhetsbrev april 2019
 
Hej alla lågenergihusvänner – dags för nya tag!
 Birgitta Govén

Välkomna till en ny period av LÅGAN. I den nya perioden avser vi att införliva nya aspekter i arbetet. Det innebär bland annat att ta hänsyn till resurseffektivisering, klimatbedömningar, påverkan i byggfasen, digitalisering, effektproblematiken, uppföljning av energianvändning med mera. Frågeställningar som kan komma att påverka hur vi bygger lågenergibyggnader i framtiden.

Inom plattformen LÅGAN lyfter vi entreprenörernas frågor och ger därmed en viktig vinkling vid utveckling av teknik, byggprocesser och metodik som behövs för nyproduktion och renovering av byggnader med låg energianvändning och klimatpåverkan.

LÅGAN avser att fortsatt arbeta med att initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt som kräver samverkan mellan byggherrar, entreprenörer och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen och därmed ge inspel i pågående arbeten med sektorsstrategier och färdplaner.

Nedan kan du läsa om några nyproducerade rapporter och kommande seminarier inom området.

 

Vänliga hälsningar,

Birgitta Govén, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Energiklassning av byggbodar
 2.png

Idag finns det ca 50 000 – 60 000 byggbodar i Sverige, och de flesta av dessa har begränsade energiegenskaper. 

Några bodleverantörer har därför börjat att erbjuda egna klassificeringar som energibod, miljöbod, lågenergibod m.m. För att kunna jämföra bodar från olika leverantörer och att ställa tydliga krav i samband med upphandling behövs en enhetlig märkning. 

Det är Peab, Lambertsson, Sveriges Byggindustrier, Cramo, JM, NCC och Skanska som i en förstudie undersökt möjligheter och intresse för att ta fram ett gemensamt energiklassningssystem för byggbodar.

- För att komma vidare med att minska energianvändning vid uppförande av byggnader behövs en
enhetlig märkning berättar Johan Svensson från PEAB som är initiativtagare till projektet.

Nu finns de första resultaten rapporterade här


 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
Kartläggning av klimatbedömningsmetoder
 Nyhetsbrevshållare - Nyhetsbrev från LÅGAN - img_p_1602

Idag finns en rad olika metoder för att bedöma och redovisa klimatpåverkan från en byggnad under dess livscykel.

Metoderna skiljer sig åt genom olika inriktningar, målgrupper, syften och omfattningar. I rapporten har ett flertal metoder som är tillgängliga på den svenska marknaden analyserats och kategoriserats.

- Vi hoppas att rapporten ska vara en hjälp för beställare att välja lämplig metod för sitt aktuella projekt berättar Ulla Janson från Skanska som är projektledare. Avsikten är att bygg- och fastighetsbranschen ska få en ökad förståelse för vilken metod som bör väljas och hur resultat från den kan användas.

Läs mer i rapporten här.

 
Klimatkrav högt på agendan
 4.png

Flera fastighetsägare ställer klimatkrav i byggprocessen. Kraven är olika skarpa, gäller olika områden och är i vissa fall mest i idéstadiet. Detta visas i studien "Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes under hösten 2018. Gemensamt är att frågan kommer högt på agendan, men företagen saknar ibland verktyg, kompetens och riktlinjer och det finns många metoder att välja på, se Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn.


Save the date! Den 21 maj håller LÅGAN tillsammans med Belok och BeBo en heldagskonferens om klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen rör punkter både om beräknad klimatpåverkan och cirkulära flöden. Var med och låt dig inspireras och bidra i diskussionen kring vad fastighetsägare kan göra för att minska branschens klimatpåverkan.

Program kommer men anmäl ditt intresse redan nu!


 
Hearing 17 juni: Hantering av energifrågan i bygglovsprocessen
 5.png

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande vilket också avspeglar sig vid hantering av bygglov, utformande av kontrollplaner och uppföljning. Samtidigt visar flera studier att många nya byggnader inte lever upp till projekterad energiprestanda eller gällande byggregler.

I ett pågående projekt har över 20 kommuner intervjuats om hur det går till i bygglovsprocessen idag och gemensamt tagit fram ett förslag hur det skulle kunna gå till framöver.

Förslaget beskriver bl.a. hur energiberäkningar bör redovisas och hur uppföljning och verifiering av energiprestanda bör gå till.  

- Vi hoppas att det ska bli både ett bra stöd för kommunerna och ett verktyg för byggprojektet att uppnå projekterad energiprestanda i färdig byggnad berättar Andreas Hagnell på Sveriges Kommuner och Landsting.  

Save the date! Den 17 juni hålls en hearing om resultatet i Stockholm för att få in era synpunkter.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier och LÅGANs nätverk med stöd från Energimyndigheten. Samarbete sker också med nätverket SVEBY.

 
Är det krångligt med primärenergital i de nya byggreglerna?
 6.png

I Energilyftet kan du lära dig mer om primärenergital som sedan årsskiftet används i Boverkets byggregler och i Energideklarationer. I del 9 finns beskrivning för hur du verifierar byggnadens energiprestanda och tar hänsyn till BBR25 med primärenergital.

 

Energilyftet är en gratis webbutbildning som du kan göra själv när du har tid över. I Energilyftet får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Energilyftet 

 
 
Nu lanseras solelportalen

Solelportalen guidar den intresserade från undersökning av husets förutsättningar till drift och underhåll för installation av solceller. Här får småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, så som exempelvis lantbrukare och bostadsrättsföreningar information om hur man går till väga för att skaffa solceller.

Gå till solelportalen

 
 
 7.png 
 
 
1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings

Trondheim, Norge, 6-7 november 2019.

Den första nordiska konferensen om nollutsläpps- och plusenergibyggnader kommer att presentera forskning och praktiska lösningar för utveckling av en byggd miljö med låg klimatpåverkan.

Läs mer

 
 
 8.png 
 
 
Lägg in din lågenergibyggnad i LÅGANs databas över lågenergibyggnader

Här presenteras två projekt bland de nyligen inlagda. En renovering av flerbostadshus med projekterad energiprestanda och en villa med uppmätt energiprestanda.

 
 
 9.png 
 
 Nyhetsbrevshållare - Nyhetsbrev från LÅGAN - img_p_1730