Nyhetsbrev november 2018
 
Hej alla lågenergihusvänner,
 Birgitta Govén

Nu händer det mycket på bred front. Året avslutas med en rad seminarier. Lär dig mer om hur byggbodar kan energiklassas eller aktivera dig i färdplansarbetet för ett fossilfritt Sverige. LÅGANs regionala nätverk jobbar fortsatt aktivt med energieffektivisering på olika sätt. Läs mer nedan om några exempel från Örebro och Norrbotten. 

Vänliga hälsningar,
Birgitta Govén, ordförande LÅGAN-programmet

 
Frukostseminarium: Energiklassning av byggbodar
 Bild2.jpg

14 december, 08:00 – 09:30
Plats : CIT Energy Management, Sven Hultins gata 9, Göteborg
(Möjlighet att delta även via webb)
Talare: Helena Eriksson, PEAB
Josep Termens, CIT Energy Management,
Åsa Wahlström, LÅGAN

Energieffektivitet och miljömässigt hållbart byggande är två mycket prioriterade krav i byggbranschen. Ett ökat intresse för den tillfälliga etableringen och dess energieffektivitet börjar bli tydlig från beställare, vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för användning av energieffektiva bodar.

Idag finns det uppskattningsvis mer än 50 000 byggbodar i Sverige. Olika leverantörer erbjuder egna energieffektiva koncept men det saknas en gemensam samsyn för hur en energiklassning bör utformas.

Bör det finnas en energiskala likt energimärkning av produkter från klass A till E? Ska krav ställas på till exempel U-medelvärde och lufttäthet eller årlig energianvändning?

Lågan har fått i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra en förstudie för att utreda införandet av ett energiklassningssystem för byggbodar. Syftet med energiklassning är att skapa ett enkelt, tydligt och hanterbart verktyg som gör det möjligt att på ett enhetligt sätt värdera bodar avseende energieffektivitet.

Välkommen med din anmälan!

Sista anmälningsdag är tisdag den 11 december

Anmäl dig till josep.termens@cit.chalmers.se  (ange om du vill delta på plats eller via webb)

 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
 
LÅGANs nätverk i Norrbotten har jobbat intensivt med bostadsområdet Lusthusbacken

Lusthusbacken i Piteå är ett nytt område för boende med fokus på miljömedvetenhet, socialt umgänge och närhet till både natur och stadsliv. Lusthusbacken ligger vackert vid älven och den inre skärgården. På området finns mixade boendeformer med friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt platser för aktiviteter och möten mellan människor. 

- Under hela projekteringen och uppförandet har vi varit med och bidragit så att arbetet har gått mot en låg energianvändning berättar Christer André som koordinerar LÅGANs regionala nätverk i Norrbotten.

För området finns ett kvalitetsprogram som innebär att det finns kravspecifikationer för energi- och materialanvändning, vattenhantering, inomhusmiljö och komfort, men också för områdets utformning och förvaltning

- För att följa upp att vi verkligen uppnår våra målsättningar har vi ett lokalt nyutvecklat styr- och uppföljningssystem kallat Sensact Multi Control System fortsätter Christer André. Alla ingående enheter är on-line uppkopplade vilket gör att uppföljning och styrning kan ske på distans.  

Flerbostadshuset på Lusthusbacken har en projekterad energianvändning på 65 kWh/m2 och ett vatten- och energibesparande system från 3eflow.

Läs mer

lagan27nov18.PNG

 
 
 
LÅGANs nätverk i Örebro visar hur man bygger energieffektiva skolor och bibehåller låg hyreskostnad

Det blir allt vanligare att beslut om nybyggnation ska baseras på livscykelkostnader (LCC) som tar hänsyn till byggnaders energibehov och tillhörande fastigheter. I praktiken ligger dock ofta fokus på investeringskostnader som ligger till grund för den hyra som tas ut.

-       För att fler lågenergibyggnader ska etableras krävs utökad förståelse för hur LCC, värdering av driftkostnader och hyresgrundande investeringar samverkar i ekonomiska beslut kring nybyggnation berättar Niklas Jakobsson som koordinerar LÅGANs regionala nätverk i Örebro. 

Utvecklingsprojektet syftar till att påvisa de ekonomiska skillnader ur ett LCC-perspektiv som uppstår då driftkostnader bedöms baserat på schabloner respektive projekterade värden. Vidare ska projektet presentera nyckeltal för skillnader i hyresnivå baserat på i vilken omfattning investeringen är hyresgrundande.

Projektet genomförs av Örebro kommuns kommunala fastighetsbolag Futurum Fastigheter. 

Läs mer

lagan27nov18a.PNG

 
 
 
1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings – Abstract Submission Open

Trondheim, Norge, 6-7 november 2019.

Den första nordiska konferensen om nollutsläpps- och plusenergibyggnader kommer att presentera forskning och praktiska lösningar för utveckling av en byggd miljö med låg klimatpåverkan.

Om du vill presentera ditt projekt så skicka in en sammanfattning innan den 1 februari, 2019.

Läs mer

lagan27nov18b.PNG

 
 
 
För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Region Väst

Datum: 13 december 2018 10:00 till 16:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1, Göteborg

Sista anmälningsdatum: 07 december 2018

Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor har tagits fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och Sveriges Byggindustrier har ansvaret att implementera färdplanen i hela värdekedjan. Syftet är att branschen gemensamt ska arbeta med projekt och aktiviteter som leder byggbranschen mot ett hållbart, klimatneutralt byggande. Målet är att bygg- och anläggningssektorns utsläpp ska ha minskat till noll senast 2045.

I samverkan med Bengt Dahlgren, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, Klimat 2030 och Johanneberg Science Park bjuder vi in till en heldags workshop där vi ska gå igenom målen i färdplanen och framförallt ska vi blicka framåt och se vilka frågeställningar vi ska börja ta tag i inom Region Väst. Detta blir starten i arbetet att implementera färdplanen i Region Väst – hoppas du vill vara med! 

Läs mer