LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Byggbodars energianvändning och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv

Bland beställare och leverantörer av byggbodar finns stort intresse för att införa energiklassningssystem för bodar och bodetableringar. Som ett steg i att utveckla ett system för energiklassning genomförs en förstudie där energianvändning och klimatpåverkan under byggbodens livscykel undersöks. Detta i syfte att säkerställa att energieffektiva byggbodar kommer att vara bra ur ett livscykelpersepktiv.

I studien analyseras energianvändning och koldioxidutsläpp för byggbodar under dess driftsfas i förhållande till de koldioxidutsläpp som sker vid råvaruutvinning och tillverkning av de material som behövs för att göra boden energieffektiv. Vid livscykelanalysen analyseras exempelvis olika val av energieffektiviseringsåtgärder såsom isoleringsmaterial och tjocklek, ventilationssystem och uppvärmningssystem.

Utifrån bedömning av klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv kommer rekommendationer för fortsatt arbete vid energiklassning av byggbodar ges.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, kontakta gärna Karin Glader

Mer om energiklassning av byggbodar.

Kalendarium