LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Demonstrations av ByggaE

Idag är energikraven höga för nya byggnader och det finns mycket kunskap kring hur man bygger energieffektivt, trots detta uppfylls fortfarande vid många fall inte kraven i praktiken. ByggaE är en metod som Lågan varit med och utvecklat vilken syftar till att stötta en tydligare hantering av energifrågorna genom byggprocessen. Denna bör leda till bättre måluppfyllnad och fler energieffektiva byggnader, men metoden tillämpas inte i någon större omfattning i dagsläget.

I denna förstudie undersöks vilka hinder och drivkrafter som finns för att använda ByggaE idag, samt vilka mervärden ett demonstrationsprojekt skulle kunna tillföra. Baserat på dessa hinder, drivkrafter och mervärden utvecklas metodik som skall ligga till grund för genomförandet av ett framgångsrikt demonstrationsprojekt av ByggaE. Syftet med förstudien inkluderar också att sprida kunskap om ByggaE till fler aktörer för att öka kännedomen och också etablera ett större kontaktnät för demonstration och implementering.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, kontakta gärna Anna-Lena Lane, RISE.

Kalendarium