LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten

Förstudien syftar till att öka och tillgängliggöra kunskaper om system för energiåtervinning från spillvatten genom erfarenhetsåterföring från fastighetsägare och tidigare studier. 

I flerbostadshus liksom många lokalfastigheter står uppvärmning av tappvarmvatten för en stor del av energibehovet, och stora mängder energi lämnar dessa byggnader med spillvattnet. Om energin i spillvattnet skulle tas tillvara i samtliga flerbostadshus samt lokalfastigheter med relativt stor varmvattenanvändning finns potential att spara uppemot omkring 2 TWh årligen. 

Förstudien skall resultera i en sammanställning av kunskaper och erfarenheter som erhållits genom utvärdering av installationer i lokalbyggnader och flerbostadshus och besvara följande frågeställningar:

  • Hur mycket energi kan återvinnas från spillvattnet i olika typer av byggnader under gynnsamma förutsättningar?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med olika typer av system (med värmeväxlare) för energiåtervinning från spillvatten?
  • Finns det särskilda framgångsfaktorer som är bra för fastighetsägare att känna till? Exempelvis vad gäller avsättning för energin, systemutformning, styr- och reglerlösningar.
  • När är det fördelaktigt att kombinera värmeväxlare med värmepump vid energiåtervinning från spillvatten?
  • Vad skulle krävas för att förbättra förutsättningarna för energiåtervinning från spillvatten i olika typer av byggnader.
  • Vad är den totala energibesparingspotentialen för energiåtervinning från spillvatten baserat på erfarenheter från installationer i drift?
  • Finns det några möjliga nackdelar eller risker sett ur ett större systemperspektiv (exempelvis relaterat till låga temperaturer på spillvattnet) 

Kalendarium