LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Felsökning, metoder och arbetssätt för att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda

Två utvärderingar presenterade 2018 indikerar att endast 25 procent av energieffektiva flerbostadshus och lokalbyggnader uppfyller sin beräknade energianvändning och resterande använder mer eller mycket mer energi. Det krävs idag en högre kunskap av alla aktörer genom hela byggprocessen om energieffektiva byggnader, för att energieffektiva byggnader i större omfattning ska erhålla den önskade energiprestandan. 

Syftet med projektet är att

  • öka branschens kunskap om viktiga detaljer i energieffektiva byggnader, så det används i nya projekt. De senaste 30 åren har en mängd olika utvärderingar pekat på brister, men i byggprojekt tas uppenbarligen inte tillräckligt stor hänsyn till dessa. 
  • ge kunskap om att mäta rätt saker i byggnaden för att kunna verifiera funktion, energianvändning och brukarpåverkan. Mätningarna ska vara möjliga att jämföra med beräknade förutsättningar och resultat i relationsenergiberäkningen. 
  • ge insikt om att metoder och arbetssätt behöver anpassas till energieffektiva byggnader för att öka möjligheter att de blir så energieffektiva som de är projekterade för.

Projektet pågår under 2021 och har finansiering både från Energimyndigheten och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond).  


Kalendarium