LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv byggarbetsplats

I takt med att våra nya byggnader får en energieffektivare drift står energianvändningen under själva byggprocessen för en allt större andel av byggandens miljöpåverkan från energianvändning. En rapport visar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser är i samma storleksordning som utsläppen från alla personbilar i Sverige och för ett flerfamiljshus av betong är klimatbelastningen lika stor i byggprocessen som under 50 års drift av huset (IVA, 2014).

Energianvändning på byggarbetsplatser går huvudsakligen till drift av byggbodar, belysning av byggarbetsplatsen och uttorkning av fukt. Här finns sannolikt stora potentialer till mer energieffektiva lösningar men idag saknas en fullständig nulägesanalys om hur mycket och till vilket ändamål energi används på byggarbetsplatsen eftersom särredovisning av energiposter sällan förekommer. En utökad mätning och dokumentering av energianvändning för olika delsteg och tekniker i byggprocessen efterfrågas för en bättre erfarenhetsåterföring, vilket också sammanhänger med den nya lagen om energikartläggning i stora företag. Utvecklingsprojekt för bättre energikartläggning och framtagning av nyckeltal liksom utvecklande av nya tekniker eller processer för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen efterfrågas. 

Kalendarium