LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Samhällsplanering med energianvändning i fokus

Samhällsplanering bör inriktas på att gynna en smart energianvändning. Till exempel kan en sammankoppling av hela områden möjliggöra en större flexibilitet med energiflytt mellan olika typer av byggnader där byggnader med stort kylbehov kan bistå med värme för andra närliggande byggnader med värmebehov. Det bidrar till en energieffektivisering på systemnivå och kan bidra till minskat effektuttag.

Utbyggnad av lokal, decentraliserad energiproduktion, som exempelvis solenergi på byggnadstak, gör att fastighetsägare går från att vara konsument av energi till prosumenter, vilket ger nya krav på avtal och ansvar som behöver beaktas i samhällsplaneringen

Kommunernas stadsplanering bör skapa bra förutsättningar för låg energianvändning, såväl i byggprocessen som vid användandet av byggnaderna. Till exempel behöver energieffektiva formfaktorer beaktas men också hur omgivande hus placeras så att andra egenskapskrav (till exempel dagsljus) kan upprätthållas.

Det finns behov av verktyg och processer för en samhällsplanering med hållbar energianvändning. Här behövs en större förståelse för hur olika systemval ska analyseras med avseende på nyttjande av resurser och påverkan på klimatet ur ett livscykelanalysperspektiv.

Kalendarium