LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet och lagring

Förutom effektiv energianvändning i våra byggnader växer kraven på att den energi som används ska härstamma från förnybara energikällor för att tillräckligt minska byggnadssektorns klimatpåverkan. Förnybar energi från till exempel vind och sol genereras dock inte alltid i den stund som energibehov finns i byggnaden. Detta kan förutom energi- och effekteffektivisering bemötas med antingen en mer flexibel behovsprofil eller lagring av energi när tillgången är hög för att använda den när tillgången på energi är låg. En framtida hållbar byggnad behöver inriktas på att utjämna effekttopparna främst över dygnet men också över flera dygn. Utveckling inom digitalisering ökar möjligheterna till smartare energistyrning i tid beroende av behovsflexibilitet till exempel med acceptans för tidszoner för värme och kylbehov eller flytt i tid av andra energianvändande aktiviteter. Lagring kan bland annat ske i borrhål, batterier, byggnadsstomme eller med hjälp av kemisk lagring. Styrning, teknik och processer för energilagring är ett område som behöver utvecklas.

Kalendarium