LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser

Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har sammanställts från 40 studier inom området tillsammans med insamlade mätdata. Sammanställningen visar att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser. 

För att förbereda för en större mätstudie av energianvändning på byggarbetsplatser genomförs nu en förstudie med syfte att:

  1. ta fram en generell mätplan med kravspecifikationer och/eller checklistor som ska underlätta uppföljning av energianvändning på byggarbetsplatsen. Detta i sin tur, bidrar till att öka kunskap om hur resurseffektiv energianvändning kan uppnås på byggarbetsplatser.
  2. precisera lämpliga byggarbetsplatser inför en större mätstudie där energianvändning ska kunna jämföras och analyseras för olika poster samt att nyckeltal ska kunna fastställas.

Projektet pågår under 2021 och har finansiering både från Energimyndigheten och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond).

Kalendarium